POLECENIE TESTAMENTOWE

Czym jest polecenie?

Zgodnie z definicją zawartą w art. 982 k.c. spadkodawca może w testamencie włożyć na spadkobiercę lub na zapisobiercę obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem (polecenie).
Podkreślić trzeba, że polecenie może być umieszczone wyłącznie w testamencie, zatem spadkodawca musi uczynić je osobiście. Ponadto, aby było skuteczne, testament musi być ważny. Dość powszechnie uznaje się, że polecenie nie tworzy stosunku zobowiązaniowego, przy czym ustawodawca zalicza je do długów spadkowych (art. 922 § 3 k.c.).
Nieważne będzie polecenie niemożliwe do wykonania w chwili otwarcia spadku, jak też sprzeczne z ustawą lub zasadami współżycia społecznego. Nieważność polecenia z zasady nie pociąga za sobą nieważności testamentu.

Treść polecenia

Treścią polecenia jest obowiązek określonego działania lub zaniechania, przy czym może on mieć charakter majątkowy lub niemajątkowy. Tytułem przykładu spadkodawca może nałożyć na spadkobierce lub zapisobiorcę w testamencie obowiązek przekazania określonej sumy na cele dobroczynne, ufundowanie stypendium, postawienie pomnika, zniszczenie rzeczy osobistych spadkodawcy po jego śmierci, zorganizowanie pogrzebu spadkodawcy. Jeśli chodzi o obowiązek zaniechania może on polegać na przykład na powstrzymaniu się od uprawiania ryzykownych sportów.

Wykonanie polecenia

Odpowiedzialność z tytułu poleceń obciąża spadkobiercę jak i zapisobiercę. W przypadku zapisobiercy może on wstrzymać się z wykonaniem plecenia do chwili wykonania zapisu przez spadkobiercę. Jeżeli osoba, na której rzecz został uczyniony zapis z obowiązkiem wykonania polecenia, nie chce (np. odrzuci zapis) czy też nie może być zapisobiercą, to spadkobierca zwolniony od obowiązku wykonania zapisu powinien w braku odmiennej woli spadkodawcy je wykonać. Dotyczy to też również przypadku, gdy polecenie obciąża dalszego zapisobiercę.
Zgodnie z art. 985 k.c. wykonania polecenia może żądać każdy ze spadkobierców, jak również wykonawca testamentu, chyba że ma ono wyłącznie na celu korzyść obciążonego poleceniem. Jeżeli polecenie ma na względzie interes społeczny, wykonania polecenia może żądać także właściwy organ państwowy. Żądanie wykonania polecenia może być realizowane na drodze sądowej, poprzez wytoczenie powództwa przez wyżej wymienione podmioty.

MOŻE CI SIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.