TESTAMENT NOTARIALNY

Testament notarialny jest najbezpieczniejszą formą sporządzenia ostatniej woli na wypadek śmierci. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego testamenty dzielą się na zwykłe (pisemny, notarialny, ustny) i szczególne, których sposób sporządzenia jest uzależniony od nadzwyczajnych sytuacji życiowych (zagrożenie życia, katastrofy etc.).

Testament zwykły pisemny polega na tym, że osoba chcąca go sporządzić powinna napisać ostatnią wole własnoręcznie.
Co do testamentu ustnego – jego sporządzenie jest bardziej skomplikowane i polega na tym, że w obecności dwóch świadków spadkodawca musi oświadczyć swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie spadkodawcy spisuje się w takim przypadku w protokole z podaniem daty jego sporządzenia. Protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności świadków. Protokół powinien być podpisany przez spadkodawcę oraz przez osobę, wobec której wola została oświadczona, jak również przez świadków. Jeżeli spadkodawca nie może podpisać protokołu, należy to zaznaczyć w protokole ze wskazaniem przyczyny braku podpisu. Osoby głuche lub nieme nie mogą sporządzić testamentu w ten sposób.

TESTAMENT NOTARIALNY

Jednym z testamentów zwykłych jest testament sporządzany przez notariusza w formie aktu notarialnego. Aby sporządzić testament w tej formie konieczne jest umówienie się na wizytę u notariusza. W trakcie wizyty notariusz weryfikuje tożsamość przyszłego spadkodawcy oraz wyjaśnia wątpliwości co do zamierzonych czynności oraz treści ostatniej woli. Istotnym jest, ze notariuszowi nie wolno dokonywać takiej czynności notarialnej, jeżeli poweźmie wątpliwość, czy przyszły spadkodawca ma zdolność do czynności prawnych. Podczas spotkania przyszły spadkodawca przekazuje treść ostatniej woli notariuszowi, a ten sporządza jej treść w formie aktu notarialnego. Testament jest następnie podpisywany przez przez osobę sporządzającą ostatnia wolę. Koszt sporządzenia takiego testamentu wynosi 50 zł.

PLUSY I MINUSY TESTAMENTU NOTARIALNEGO

Sporządzenie testamentu w formie aktu notarialnego jest najbardziej „pewnym” sposobem spisania ostatniej woli. Nie sposób znaleźć ujemnych konsekwencji dokonania czynności w tej formie. Przede wszystkim fakt sporządzenia testamentu przez notariusza daje pewność, że rozrządzenie majątkiem na wypadek śmierci będzie zgodne z prawem. Kolejnym argumentem jest to, że w odróżnieniu od zwykłego testamentu pisemnego jest on praktycznie trudny do unieważnienia. Również niska cena za sporządzenie testamentu u notariusza przesądza o dostępności tej formy testamentu dla szerokiego kręgu zainteresowanych.

NOTARIALNY REJESTR TESTAMENTÓW

Podkreślenia wymaga jeszcze jeden argument za sporządzeniem testamentu w formie aktu notarialnego. Od 2011 r. działa Notarialny Rejestr Testamentów. Pozwala on zainteresowanym na potwierdzenie i łatwiejsze dotarcie do poszukiwanego dokumentu. Wpis testamentu do takiego rejestru jest bezpłatny i dobrowolny. Nie oznacza to, że treść testamentu jest publikowana w takim rejestrze. Nie mniej informacja o istnieniu testamentu i osobie testatora daje możliwość potencjalnym spadkobiercom uzyskania informacji o ewentualnych prawach do spadku oraz podjęcia odpowiednich działań zmierzających do otrzymania należnego im majątku.

MOŻE CI SIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Komentarze

  • Adam

    Sam mam taki testament zapisany bo chcę uchronić swoje dzieci przed wszelką biurokracją.

    13 grudnia, 2021 - 10:30 am Reply

Zostaw komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.