Sąd właściwy do stwierdzenia nabycia spadku

 

 

 

 

 

Zdarza się, że nie zawsze będziesz mógł załatwić formalności związanych ze stwierdzeniem nabycia spadku przed notariuszem. Wówczas konieczne będzie złożenie wniosku do sądu. Który sąd będzie właściwy do stwierdzenia nabycia spadku?

Miejsce zwykłego pobytu spadkodawcy

W pierwszej kolejności wyłącznie właściwym do stwierdzenia nabycia spadku będzie sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy. Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku jest postępowaniem nieprocesowym, a te co do zasady toczą się przed sądami rejonowymi. Czyli swój wniosek o stwierdzenie nabycia spadku skierujesz do sądu rejonowego. A co to znaczy „ostatnie miejsce zwykłego pobytu spadkodawcy”? Ustawodawca nie przewidział jego definicji. Za miejsce zwykłego pobytu spadkodawcy należy uznać miejscowość, w której w ostatnim czasie przed śmiercią znajdował się jego główny ośrodek życiowy. Miejsce takie nie musi, ale w praktyce może, być tożsame z miejscem zamieszkania, którego definicja przewidziana jest w art. 25 k.c. Przez miejsce zamieszkania osoby fizycznej rozumiemy miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Skomplikowane? Tylko jeżeli patrzysz na to od strony czysto teoretycznej. W praktyce chodzi o rozróżnienie miejsca chwilowej obecności spadkodawcy w chwili śmierci (np. podczas wyjazdu na wczasy, do pracy) od miejsca, w którym żył i do którego zazwyczaj wracał.

Miejsce położenia majątku spadkowego

Wyżej wskazane zasady wyznaczania właściwego sądu będą miały zastosowanie w razie, gdy da się ustalić ostatnie miejsce zwykłego pobytu spadkodawcy. Co w takim razie, gdy nie da się takiego miejsca w Polsce ustalić? Wówczas właściwym miejscowo w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku jest sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. Co, gdy taki majątek spadkowy jest położony w okręgu kilku sądów? Wówczas sam, jako wnioskodawca, możesz wybrać, do którego z tych sądów skierować wniosek.

Niemożność ustalenia miejsca pobytu i położenia majątku

Gdy nie jesteś w stanie ustalić w oparciu o ww. przesłanki, który sąd będzie właściwy (nie znasz ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, ani nie masz wiedzy o jego majątku), wówczas sądem spadku będzie Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.

Uzasadnij wybór właściwego sądu

Musisz też pamiętać, że we wniosku o stwierdzenie nabycie musisz wskazać podstawę do skierowania sprawy akurat do takiego a nie innego sądu. Czyli musisz wytłumaczyć, gdzie spadkodawca miał ostatnie miejsce zwykłego pobytu. Albo wskazać na miejsce położenia majątku spadkowego. Względnie wytłumaczyć dlaczego musisz zainicjować sprawę przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy. Jak tego nie zrobisz sąd uzna to za brak formalny pisma. Wówczas wezwie cię do usunięcia braków i wyznaczy tygodniowy termin. Jeżeli tego nie zrobisz, sąd zwróci twój wniosek. Dlatego też ważne jest, abyś pamiętał o uzasadnieniu wyboru właściwego sądu.

MOŻE CI SIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Komentarze

  • arctic

    Ciekawie prowadzony blog

    13 maja, 2022 - 5:58 pm Reply

Zostaw komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.