Notarialne poświadczenie dziedziczenia

notarialne poświadczenie dziedziczenia
Alternatywą dla sądowego stwierdzenia nabycia spadku jest notarialne poświadczenie dziedziczenia. Czym tak dokładnie jest i w jaki sposób to zrobić? To częste pytania osób, które chcą uregulować sprawy majątkowe po śmierci swoich bliskich.

Potwierdzenie praw do spadku

Wyjaśnijmy od razu. Potwierdzenie praw do spadku po zmarłym spadkodawcy może nastąpić na dwa sposoby. Pierwszym jest stwierdzenie nabycia spadku przez sąd. Jest ono powszechnie uznawane (i nie bez racji) za długotrwałe postępowanie, ale czasem konieczne. Drugim rozwiązaniem jest sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza. Zarówno prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, jak i zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza są dowodem na nabycie praw do spadku. Powyższymi dokumentami możemy swobodnie posługiwać się przy załatwianiu formalności spadkowych po zmarłym spadkodawcy.

Protokół dziedziczenia

Co zrobić, aby sporządzić notarialne poświadczenie dziedziczenia? Przede wszystkim wszyscy spadkobiercy muszą być zgodni co do takiego potwierdzenia praw do spadku. Jeżeli istnieje jakikolwiek spór między spadkobiercami – notariusz odmówi sporządzenia tego aktu. Wówczas koniecznym będzie stwierdzenia nabycia spadku w postępowaniu sądowym.

Po zgłoszeniu notariuszowi woli sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia, z pewnością poinformuje nas jakie dokumenty będą konieczne. Na pewno poprosi nas o akt zgonu spadkodawcy, akty stanu cywilnego wszystkich spadkobierców i wreszcie testament, jeśli został sporządzony.

U notariusza powinny stawić się wszystkie osoby, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi, a także osoby, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne. Zgodnie z ustawą o notariacie są to osoby zainteresowane. Notariusz sporządza najpierw protokół dziedziczenia, a następnie akt poświadczenia dziedziczenia. Jeżeli został sporządzony przez spadkodawcę testament – notariusz go otwiera i ogłasza przed sporządzeniem protokołu dziedziczenia.

Protokół dziedziczenia zawiera oświadczenia obecnych spadkobierców i innych osób zainteresowanych. Dotyczą one m.in. danych spadkodawcy, istnienia testamentów, kręgu osób, które mogą być spadkobiercami, informacji o toczących się postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku przed sądem, złożonych oświadczeniach o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Akt poświadczenia dziedziczenia

Po spisaniu protokołu dziedziczenia notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia. Dokonuje tego tylko jeśli nie wątpliwości co do osób spadkobierców i wysokości udziałów w spadku. Gdy spadkodawca uczynił zapis windykacyjny – także nie może być wątpliwości co do osoby, na której rzecz spadkodawca uczynił ten zapis. Jeśli się pojawią – notariusz odmówi sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Akt poświadczenia dziedziczenia wskazuje osobę spadkodawcy, osoby które są spadkobiercami (dziedziczą po zmarłym), ich udziały w spadku i tytuł powołania. Po jego sporządzeniu następuje rejestracja aktu poświadczenia dziedziczenia w Rejestrze Spadków. Zarejestrowanie aktu oznacza, że ma on skutek prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Koszty notarialne

Koszt sporządzenia protokołu dziedziczenia to 100 zł, zaś aktu poświadczenia dziedziczenia – 50 zł. W przypadku gdy poświadczenie dziedziczenia dotyczy zapisu windykacyjnego koszt wyniesie 100 zł. Za protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu trzeba zapłacić notariuszowi dodatkowo 50 zł. Oczywiście poza wskazanymi wyżej kwotami dochodzą koszty sporządzenia wypisów, odpisów i wyciągów z dokumentów notarialnych. Koszt wyniesie maksymalnie 6 zł za jedną stronę dokumentu.

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.