USTANOWIENIE ZARZĄDCY SUKCESYJNEGO

ustanowienie zarządcy sukcesyjnego
Od ponad dwóch lat funkcjonuje w obrocie prawnym instytucja zarządcy sukcesyjnego. Ustanowienie zarządcy sukcesyjnego ma zapewnić ciągłość i kontynuowanie działalności przedsiębiorstwa zmarłego spadkodawcy. Wykonuje on swoje obowiązki w imieniu osób uprawnionych do spadku, choć nie zawsze jest przez nie powołany. Jednym z istotniejszych problemów, z którym klienci zgłaszają się do kancelarii dotyczy właśnie sposobu powołania zarządcy sukcesyjnego.

Powołanie zarządcy sukcesyjnego

Do ustanowienia zarządcy sukcesyjnego konieczne jest jego powołanie, następnie wyrażenie zgody przez osobę, która ma pełnić tę rolę. Proces powołania kończy się wpisem do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Powołanie zarządcy sukcesyjnego może nastąpić w formie pisemnej przez samego przedsiębiorcę. Wskazuje on kandydata oraz zastrzega, że z chwilą jego śmierci stanie się zarządcą sukcesyjnym. Dokonuje tego składając stosowny wniosek do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Jeżeli przedsiębiorca nie powołał zarządcy „za życia”, mogą to uczynić po jego śmierci jedynie osoby ściśle wskazane w przepisach prawa.

Osoby uprawnione do powołania zarządcy sukcesyjnego

Uprawnionym do powołania zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy jest małżonek, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku. Może to zrobić również spadkobierca ustawowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek. Ponadto przepisy wskazują na spadkobiercę testamentowego przedsiębiorcy, który przyjął spadek. Jest nim także zapisobierca windykacyjny, który przyjął zapis windykacyjny, jeżeli przysługuje mu udział w przedsiębiorstwie w spadku. Po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowaniu aktu poświadczenia dziedziczenia zarządcę sukcesyjnego może powołać tylko właściciel przedsiębiorstwa w spadku.

Wskazać trzeba, że sprawa się nieco komplikuje, gdy osób uprawnionych do powołania zarządcy sukcesyjnego jest więcej. Wówczas wymagana jest zgoda osób, którym łącznie przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku większy niż 85/100. W praktyce uprawnieni powinni działać jednomyślnie, a jakikolwiek brak zgody wśród nich może doprowadzić do niemożności ustanowienia zarządcy sukcesyjnego.

Powołanie zarządcy sukcesyjnego przez osoby uprawnione jest możliwe tylko w formie aktu notarialnego. Można to uczynić jedynie w czasie 2 miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy. Notariusz zgłasza ten fakt do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej

Zarządca sukcesyjny – wymagania

Zarządcą sukcesyjnym nie może być osoba nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych. Ponadto osoba, wobec której prawomocnie orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej bądź środek karny albo środek zabezpieczający w postaci zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej, obejmującego działalność gospodarczą wykonywaną przez przedsiębiorcę lub działalność gospodarczą w zakresie zarządu majątkiem. Ustanowienie zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy będzie rodziło po jego stronie obowiązek złożenia notariuszowi stosownego oświadczenia o braku orzeczonych zakazów prowadzenia działalności gospodarczej, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Nie ma wymogu, aby zarządca sukcesyjny był spokrewniony z osobami uprawnionymi do jego powołania. Nie ma wszakże przeszkód aby zarządca został wybrany spośród tych osób. Niewątpliwie mając na uwadze wagę zadań, z jakimi zarządca sukcesyjny będzie musiał się zmierzyć w ocenie Kancelarii należałoby dokonać wyboru osoby, która posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.